Насыя алуучудан (зайымчыдан) жана кепилден керектүү документтер:
 • Паспорту, Насыя алуучунун (Зайымчынын), жубайынын паспортунун көчүрмөсү
 • Кирешелери тууралуу иштеген стажы көрсөтүлгөн* жана акыркы 6 ай үчүн эмгек акысы менен иштеген жеринен Маалымкаты (Справка);
 • Никеси тууралуу күбөлүгү (андайы болсо).
  *- Маалымкат (Справка)  берилгенден тартып бир айдын ичинде жарактуу
Күрөөгө кыймылсыз мүлк үчүн керектүү документтер:
 • Укук түзүүчү документтери (сатып алуу-сатуу, өткөрүп берүү, белекке берүү келишими, башка документи) жана Техникалык паспорту;
 • Мүлккө карата чектөөлөрдүн (камак) жоктугу тууралуу КР Мамлекеттик каттоодон Маалымкат (Справка)
Юридикалык  жактан документтердин тизмеси:
 • Устав (нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү);
 • Мамлекеттик каттоо тууралуу күбөлүгү (көчүрмөсү);
 • Жетекчинин жана башкы эсепчинин паспорттору (көчүрмөлөрү);
 • Жетекчини, эсепчини дайындоо/шайлоо жөнүндө чечимдер (көчүрмөлөрү);
 • Жетекчилердин жана ыйгарым укуктуу адамдардын колдорунун үлгүлөрү бар карточка;
 • Юридикалык жактын башкаруу органынын жетекчинин ыйгарым укуктарын күбөлөндүрүүчү чечими;
 • Акыркы отчеттук мезгил үчүн теӊдем жана каржылык натыйжалар жөнүндө отчет;
 • Салыктар жана социалдык төлөмдөр боюнча карыздардын жоктугу тууралуу маалымкаттар;
 • Юридикалык жактын башкаруу органынын суммасын, мөөнөтүн жана максаттуу колдонуусун көрсөтүү менен насыя алуу жөнүндө, ошондой эле тиешелүү мүлктү күрөөгө берүү жөнүндө чечими.